piątek, wrzesień 18, 2020

                                                                                                       Aktualizacja: środa, 16.09.2020 r.

logo

WZNOWIENIE OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ

 

Drodzy Rodzice

Od dnia 25 maja 2020 r., planowane jest uruchomienie funkcji opiekuńczej przedszkola w budynku głównym Miejskiego Przedszkola PEREŁKA przy ul. Armii Krajowej 4 . W związku z tym, prosimy Rodziców / Opiekunów o zapoznanie się z obowiązującymi:

- procedurami wznowienia funkcji opiekuńczej przedszkola w okresie epidemii,

- kryteriami przyjęcia dziecka na wznowioną opiekę przedszkolną,

- z harmonogramem etapów wznawiania opieki przedszkolnej,

- z wnioskiem wraz z obowiązującymi załącznikami.

Wszystkie informacje i dokumenty zamieszczone zostaną na stronie internetowej przedszkola wraz ze wskazanymi powyżej załącznikami. Rodzice/Opiekunowie pobierają druki ze strony internetowej przedszkola i po wypełnieniu przesyłają je drogą elektroniczną lub składają do skrzynki pocztowej przy głównym wejściu do przedszkola.

Rodzice dzieci przyjętych na wznowioną opiekę przedszkolną zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną w terminie podanym w harmonogramie.

 

                   Z wyrazami szacunku

                    Anna Birgiel

                 dyrektor MP „PEREŁKA ” w Ełku

HARMONOGRAM

wznowienie od 25.05.2020 opieki przedszkolnej/żłobkowej w okresie epidemii

Lp.

Termin

Etapy dotyczące wznowienia opieki przedszkolnej

Uwagi

1

13.05.2020

1. Publikacja na stronie internetowej przedszkola/żłobka harmonogramu wznowienia opieki przedszkolnej/żłobkowej , wniosku o wznowienie opieki przedszkolnej/żłobkowej w okresie epidemii wraz z załącznikami oraz procedurę dotycząca przyprowadzania dziecka do przedszkola/żłobka i odbierania dziecka z przedszkola/żłobka oraz jego pobytu na terenie placówki w sytuacji zagrożenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19

 

2

14-15.05.2020

Składanie przez rodziców „Wniosków o wznowienie opieki przedszkolnej/żłobkowej w okresie epidemii” do wybranych przedszkoli wraz z wymaganymi załącznikami.

 

3

  18-19.05.2020

Rozpatrzenie złożonych Wniosków (j/w)

 

4

20.05.2020

Powiadomienie rodziców o przyjęciu/nieprzyjęciu dziecka w ramach wznowienia opieki przedszkolnej/żłobkowej

 

5

21.05.2020

Osobiste dostarczenie przez rodziców do placówki wymaganej tzw. wyprawki osobistej dziecka (ubranka, pieluszki, przybory szkolne, buty na zmianę itp.) w celu pozostawienia jej 72 godz. kwarantannie.

 

 

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W PRZEDSZKOLU W CZASIE PANDEMII COVID-19

opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

 

CZAS PRACY PRZEDSZKOLA

1.Czas pracy przedszkola ulega zmianie (ze względu na bezpieczeństwo dzieci i pracowników, przewidziany jest jak najkrótszy czas pobytu na terenie placówki)

2.Przedszkole w okresie wznowienia opieki przedszkolnej czynne będzie od godziny 6.30  do godziny 16.00. Dziecko przyprowadzone po godzinie 8.30 w danym dniu nie będzie przyjęte do przedszkola.

3.Wprowadza się zmieniony rozkład dnia.

4.Liczba dzieci w grupie uzależniona jest od powierzchni sal przedszkolnych. W grupie może przebywać ściśle określona liczba dzieci (1 dziecko na 4 m2), wskazana przez wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

REKRUTACJA DZIECI W OKRESIE PANDEMII

1.Dzieci zostają zakwalifikowane/niezakwalifikowane do grup przedszkolnych po wcześniejszym zapoznaniu się Rodziców/Opiekunów z kryteriami dotyczącymi wznowienia opieki przedszkolnej, oraz złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami i oświadczeniami.

2.Decyzją dyrektora dziecko zostaje zakwalifikowane lub niezakwalifikowane na wznowioną opiekę przedszkolną w okresie pandemii COVID-19

3.Wniosek o wznowienie opieki przedszkolnej wraz z załącznikami Rodzice/Opiekunowie pobierają ze strony internetowej przedszkola i składają w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora placówki (skrzynka pocztowa przy wejściu głównym do budynku, poczta elektroniczna).

4.Po rozpatrzeniu wniosków Rodzic/Opiekun zostaje powiadomiony o wznowieniu opieki nad ich dzieckiem/dziećmi telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.Grupy mogą być konfigurowane wg zasad określonych przez Radę Pedagogiczną.

6.Po wyczerpaniu ustalonego limitu miejsc w poszczególnych grupach określonych w wytycznych GIS, Dyrektor placówki ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola.

 

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI

7. Na 72 godziny przed przyprowadzeniem przyjętego do przedszkola dziecka Rodzice/Opiekunowie obowiązkowo przynoszą w podpisanej reklamówce ubrania na zmianę, obuwie zmienne, określoną przez nauczyciela wyprawkę, pudełko plastikowe o wymiarach kartki A4 (wysokość ok. 15 cm), które podlegają kwarantannie przed przyjęciem dziecka/dzieci do placówki.

8. Do przedszkola można przyprowadzać tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych, alergii.

9.Z uwagi na specyfikę obiektu naszego przedszkola nie wyznaczyliśmy strefy bezpiecznej, tzn. strefy, do której może wejść rodzic z dzieckiem.

10. W wyznaczonej „Strefie”, przy wejściu do budynku dziecko odbiera od rodzica opiekun przedszkola .

11. Opiekun przedszkola odprowadza dziecko do szatni, pomaga mu się rozebrać i przekazuje nauczycielce grupy.

12. Przed wejściem do przedszkola przyprowadzający rodzic/opiekun zobowiązany jest używać środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczka, płyn dezynfekujący – kontakt z klamką lub klawiaturą wideofonu ) oraz zachować bezpieczną odległość (2 m) prze kolejnym rodzicem z dzieckiem.

13. W oknie wystawowym gr. VI udostępnimy plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, a także numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować.

14. W Sali nauczyciel dokonuje pomiaru temperatury dziecka i zapisuje w karcie pomiaru temperatury.

15. Rodzic chcący odebrać dziecko z przedszkola sygnalizuje swój zamiar pracownikom grupy telefonicznie lub wideofonem. Nie wchodzi na teren przedszkola . Oczekuje w bezpiecznej odległości.

16. Opiekun grupy pomaga się dziecku ubrać i wyprowadza do rodzica z przedszkola.

17. Pracownik , opiekun - wyposażony jest w fartuch ochronny, jednorazowe rękawice, maseczkę i przyłbicę. Stosuje środki dezynfekcji rąk.

18. W drodze do/z przedszkola Rodzic/Opiekun zobowiązuje się zaopatrzyć dziecko w maseczkę (powyżej 4 r. ż.).

19. Dzieci do placówki mogą być przyprowadzane i odbierane tylko przez osoby zdrowe, najlepiej te same lub wcześniej upoważnione przez rodziców/opiekunów.

20. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dziecko do/z przedszkola powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 2 m.

21. Dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek, słodyczy, pokarmów i napojów.

 

ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU:

1.Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej Sali.

2.Z uwagi na małą powierzchnię sal w PEREŁCE nie zapewnimy określonej przez GIS liczby miejsc .

3.W naszych grupach może przebywać od 8 do 11 dzieci. (1 dziecko na 4 m2) wraz z opiekunami.

4.Specyfika budynku przedszkola pozwala nam na uruchomienie wyłącznie 6 grup ( wspólne łazienki, które wykluczają takie sale z użytku).

5.W przedszkolu organizowana jest praca, która uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.

6.Dzieci przypisane do danej grupy przedszkolnej, przez cały czas pobytu w przedszkolu przebywają w wyznaczonej stałej sali zajęć.

7.W miarę możliwości do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele/opiekunowie oraz woźne.

8.Wychowawcy grup dostosowują opiekę w grupie, w taki sposób, by grupy nie stykały się w tym samym czasie w ciągach komunikacyjnych: szatnia, korytarze, klatka schodowa.

9.W sali, w której będzie przebywać grupa są usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. dywany , firany, tablice, elementy dekoracyjne, pluszowe, tekturowe zabawki, lalki, wózki, bardzo drobne klocki i inne zabawki).

10. W przedszkolu w czasie wznowienia opieki nad dziećmi organizowane będą głównie zajęcia opiekuńcze. Mogą być realizowane elementy edukacyjne.

11. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci nie leżakują.

12. Zawiesza się możliwość organizacji spacerów na terenie miasta.

13. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu możliwe jest wyłącznie na terenie przedszkola przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości i braku kontaktu z dziećmi z innych grup.

14. Sprzęt na placu zabaw zostaje wyłączony z użytkowania. Możliwe będzie jedynie użytkowanie stołów ogrodowych i ławek, które będą czyszczone każdego dnia z użyciem detergentu i dezynfekowane.

15. Dzieci spożywać będą posiłki w miejscach do tego przeznaczonych i w bezpiecznych odległościach

16. osiłki do grup będzie przynosił personel pomocniczy i zostawiał je w wyznaczonym miejscu przed salą. Odbiór naczyń odbywać się będzie na podobnej zasadzie.

17. Korzystanie z dystrybutorów wody przez dzieci możliwe jest wyłącznie pod nadzorem opiekuna.

18. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 

KONTAKTY NAUCZYCIELI Z RODZICAMI

1.Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.

2.W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów chorobowych u dziecka zobowiązani są niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

 

NAGŁE ZACHOROWANIE, POGORSZENIE STANU ZDROWIA DZIECKA

1. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby jest odizolowane w odrębnym pomieszczeniu zwanym izolatorium.

2. Opiekę nad dzieckiem przejmuje wyznaczona osoba , która zobowiązana jest do przestrzegania minimum 2 metrów odległości od dziecka / osób chorych.

3. W pomieszczeniu znajdować się będzie leżak, termometr i numery kontaktowe umożliwiające bezpośredni kontakt z rodzicem/opiekunem, a w razie konieczności z Terenową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

4. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu i zdezynfekowaniu .

5. Opiekunowie ustalają listę pracowników, dzieci i innych osób obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał chorujący, i zaleca stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym

6. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców.

7. W przypadku gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia dziecka wezwana zostanie karetka pogotowia.

8. Rodzice wychowanków przedszkola muszą liczyć się z faktem natychmiastowego zamknięcia grupy przedszkolnej lub przedszkola. Decyzję w tej sprawie podejmie Powiatowy Inspektor Sanitarny.

 

POWINNOŚCI RODZICÓW

1.Rodzice zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania norm i procedur.

2.Rodzice/opiekunowie zobowiązują się nauczyć dziecko i przypominać mu o podstawowych zasadach higieny osobistej mycia rąk po wyjściu z toalety, przed i po posiłku

3.Rodzice/opiekunowie powinni przypominać swojemu dziecku, że będąc w przedszkolu powinno stosować się do zasad wyznaczonych przez nauczyciela/opiekuna grupy.

4.Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola, w przypadku wystąpienia u niego niepokojących objawów, zgłoszonych telefonicznie przez pracownika placówki.

5.Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych dziecka TSSE w Ełku ( Terenowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Ełku) w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

6.Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania procedur bezpieczeństwa w trakcie Pandemii COVID-19 obowiązujących w przedszkolu

7.Rodzice/Opiekunowie przyjmują na siebie całkowitą odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z przyprowadzaniem dziecka do przedszkola w sytuacji zagrożenia zakażenia koronawirusem i zachorowania na COVID-19.

 

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

1. Przed wejściem do przedszkola tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe.

2. W przedszkolu wszystkich pracowników obowiązują procedury sanitarno-higieniczne opracowane z godnie z wytycznymi GIS i MEN.

 

 

PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIU ZACHOROWANIU ORAZ POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 DZIECI LUB PERSONELU PLACÓWKI

 

1.Pracownicy przechodzą instruktaż postępowania w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.

2.Pracownik, u którego występują widoczne objawy choroby wskazującej na chorobę zakaźną nie jest dopuszczony do pracy.

3.Pracownicy z objawami chorobowymi, które pojawiły się w czasie wykonywania obowiązków powinni skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

4.W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19 należy:

1)niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu;

2)wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci;

3)powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcjipoleceń.

5.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu i zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

6.Ustala się listę pracowników, dzieci i innych osób obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał chorujący, i zaleca stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na gov.pl/web/koronawirus/

7.W trybie natychmiastowym należy powiadomić rodziców dzieci o konieczności ich odbioru z przedszkola.

 

 

PRIORYTETOWE REKOMENDACJE

A. Procedury zapobiegawcze: identyfikacja obecności wirusa u pracowników.

 1. Pracownicy z objawami nie mogą przychodzić do pracy. Nakazuje się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Wdrożenie bezdotykowego mierzenia temperatury u pracowników i gości przy wejściu do zakładu. Mierzenie temperatury odbywa się, w miarę możliwości, poza budynkiem zakładowym, a pracownicy stojąc w kolejce muszą zachowywać  1,5-metrowy odstęp. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury (powyżej 37 stopni C), dana osoba nie może zostać wpuszczona na teren zakładu. W takim przypadku, nakazuje się stosowanie do zaleceń GIS.
 3. Pracownik, który mógł narazić się na zakażenie COVID-19  poza zakładem pracy musi zgłosić taki fakt do pracodawcy.
 4. Wprowadzenie codziennych procedur zbierania poświadczonych przez pracownika oświadczeń (kwestionariuszy) o stanie zdrowia, w szczególności o braku występowania objawów chorobowych u pracownika oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną.

 

B. Procedury ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa.

 1. Zapewnienie ochrony twarzy i rąk dla pracowników zakładu.
 2. Przekazanie pracownikom zaleceń dotyczących częstego mycia rąk i unikania powitań poprzez podanie ręki.
 3. Obowiązek zapewnienia utrzymania odległości przynajmniej 1,5 metra pomiędzy pracownikami.
 4. Wprowadzenie ograniczeń w kontakcie pomiędzy pracownikami poprzez zmianę systemu pracy .
 5. Stworzenie małych zespołów, z których każdy podczas zmiany pracuje w izolacji od pozostałych.
 6. Dopasowanie pracy zmianowej w ten sposób, aby zespoły nie miały ze sobą fizycznego kontaktu – obowiązuje do czasu objęcia dzieci opieką.
 7. Zapewnienie pracownikom dostępu do płynu dezynfekcyjnego, szczególnie przy wejściu do zakładu pracy.
 8. Ograniczenie  możliwości przebywania osób w pomieszczeniach socjalnych.
 9. Maksymalne ograniczenie korzystania z przestrzeni wspólnych.
 10. Maksymalne ograniczenie liczby osób, które muszą korzystać z szatni na terenie firmy do osób, które obejmują stanowiska pracy powodujące znaczne zabrudzenie ciała i odzieży.
 11. Zawieszenie wykonywania obligatoryjnych badań okresowych pracowników oraz okresowych szkoleń. Wszelkie szkolenia powinny być wykonywane w trybie online, z wyjątkiem tych, których nie można przeprowadzać w sposób zdalny.
 12. Ograniczenia dotyczące współpracy zewnętrznej – zawieszenie delegacji i spotkań zewnętrznych.
 13. Odprawy pracownicze powinny odbywać się na wolnym powietrzu, a spotkania i narady wewnętrzne, jeśli są niezbędne, powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach lub drzwiach.
 14. Wdrożenie procedur prewencyjnego odkażania, w tym: zabawek, pomieszczeń.

 

C. Procedury w przypadku stwierdzenia zarażenia wirusem wśród pracowników.

 1. Gromadzenie przez zakład informacji dot. przypisania pracowników do konkretnych stanowisk lub obszarów pracy.
 2. Poinformowanie pracowników o sytuacji związanej z osobami zakażonymi.
 3. Dezynfekcja całej sekcji zakładu w której przebywał zarażony pracownik i określenie, czy któreś z części budynku powinny zostać wykluczone na dłuższy okres czasu.
 4. Ustalenie, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 5. Utworzenie procedury na wypadek zamknięcia zakładu w związku ze stanem epidemii decyzją administracyjną lub powszechnie obowiązującym źródłem prawa.
 6. Zalecenie 2-tygodniowej pracy zdalnej (lub wstrzymanie się od pracy) dla pracowników, którzy mieli bezpośrednią styczność z zakażonym pracownikiem i w razie potrzeby uruchomienie personelu rezerwowego. Jeśli po tym czasie nie wystąpią objawy choroby, pracownicy mogą wrócić do pracy na terenie zakładu.

 

GIS "Dekalog"

1. CZĘSTO MYJ RĘCE

GIS przypomina, że należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami lub żelami na bazie alkoholu (min. 60 proc.).

2. Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni

W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie .

3. Unikaj płatności gotówką, korzystaj z kart płatniczych

Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. W miarę możliwości należy unikać płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej .

4. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie.

5. Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody z detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają ludzie powinny być starannie dezynfekowane.

6. Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie przecieraj lub dezynfekuj swój telefon komórkowy – zaleca sanepid. Można to robić np. wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków .

7. Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

Należy zachować co najmniej dwa metry odległości z osobą, z która rozmawiamy, twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

8. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Chusteczkę po użyciu należy jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza. Koniecznie trzeba umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu. Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

9. Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

GIS podkreśla, że należy stosować zrównoważoną dietę - unikać wysoko przetworzonej żywności, jeść minimum pięć porcji warzyw i owoców każdego dnia; odpowiednio nawadniać organizm wypijając dwa litry płynów, najlepiej wody.

10. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus – wskazuje sanepid.

 

> KARTA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA (celem pobrania karty proszę klinkąć w link)

bip logo

szkolaodkrywcow-talentow

spz1

PPZ 2

szkolapamieta.logo