wtorek, styczeń 27, 2015

                                                                                                       Aktualizacja: niedziela, 25.01.2015 r.

logo

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO EŁK NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZASADY

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Nowe zasady rekrutacji mają zastosowanie do:

1)publicznych przedszkoli
2)publicznych przedszkoli z oddziałami integracyjnymi

2.Do publicznych przedszkoli przyjmuje się w pierwszej kolejności kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miasta Ełku.

3.Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się, co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w tych przedszkolach.

4.Zasady rekrutacji na obszarze Gminy Miasta Ełku oraz formularze dokumentów z nimi związanych, są udostępnione w przedszkolach publicznych oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta i przedszkoli.

5.W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

1)dzieci 2-3-4-5 letnie (urodzone w latach 2012-2009),
2)dzieci 6 letnie (urodzone w II połowie 2008 roku)

6.Przepisy rekrutacyjne stosuje się do kandydatów, których rodzice ubiegają się o przyjęcie ich do publicznego przedszkola lub oddziału integracyjnego w publicznym przedszkolu ogólnodostępnym:

1)mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2)nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność

 7.Ilekroć w dalszej części zasad jest mowa o:

1)organie prowadzącym – rozumie się przez to Gminę Miasto Ełk,
2)przedszkolu – rozumie się przez to przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Ełk,
3)dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora danego publicznego przedszkola,
4)rodzicu – rozumie się przez to rodziców lub opiekunów prawnych,
5)podstawie programowej – rozumie się przez to bezpłatną , pięciogodzinną podstawę programową realizowaną w przedszkolach w Ełku od godz. 8:00 do godz. 13:00.

 

ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

 

1. Dyrektor decyduje o  przyjęciu dziecka do przedszkola.

2. W uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Ełku określa:

1)postępowania rekrutacyjnego,

2)składania dokumentów,

3)postępowania uzupełniającego,

4)kryteria dodatkowe brane pod uwagę na II etapie rekrutacji,

5)liczbę punktóza poszczególne kryteria .

3. Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną ijej przewodniczącego.
4. Dyrektor rozpatruje odwołania od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej.

5. Dyrektor informuje Prezydenta Miasta Ełku o nieprzyjęciu do przedszkola dziecka zamieszkałego na obszarze Gminy Miasta Ełku.

6.Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia.

 

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECI W KOLEJNYCH LATACH SZKOLNYCH

1. Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkoli składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 w przedszkolach, do których uczęszczają ich dzieci w terminie wskazanym w harmonogramie.

2. Dzieci, których rodzice złożyli deklaracje w terminie określonym w harmonogramie, mają zagwarantowane miejsca w przedszkolach, do których uczęszczają.

 

PROCEDURA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

 

1.Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata, złożony do dyrektora wybranego przedszkola.

2.Wniosek o przyjęcie do przedszkola, może być złożony do nie więcej, niż trzech wybranych  przedszkoli.

3.We wszystkich wnioskach składanych do wybranych przedszkoli należy podawać taką samą kolejność przedszkoli, tzn. w porządkunajbardziej do najmniej preferowanego przedszkola.

4.W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miasta Ełku, niż liczba wolnych miejsc, zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

5.Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone etapami i zakończone przyjęciem kandydatów:

1) I etap postępowania – wg kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty,
2) II etap postępowaniawg kryteriów określonych przez dyrektora wz organem prowadzącym,
3) III etap - postępowanie uzupełniające rekrutację do przedszkoli.

6.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się kolejne etapy postępowania rekrutacyjnego

7.Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne. Do postępowania uzupełniającego przepisy o rekrutacji stosuje się odpowiednio.

8.Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, tj. w dniu 01 września 2014 roku przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na miejsca te mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Miasta Ełku. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

9.W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

10. W celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo- wychowawczych, rodzic dziecka może przekazać dyrektorowi uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, diecie i rozwoju dziecka.

 

KRYTERIA NABORU

 

1.W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia wg kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty. Kryteria są brane pod uwagę łącznie i mają jednakową wartość – 20 punktów każde:

1)wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci);

2)niepełnosprawność kandydata;

3)niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);

7)objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 2. Na pozostałe miejsca, na kolejnych etapach rekrutacji, kandydaci będą przyjmowani zgodnie z kryteriami określonymi przez dyrektora w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Ełku, które uwzględniają zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny. Kryteria są brane pod uwagę łącznie i mają ustaloną wartość punktową, odrębnie dla każdego z nich:

1)dziecko korzystające z pełnej oferty przedszkola (t.j. 3 godziny i więcej ponad czas realizacji podstawy programowej) – 40                          

2)dziecko, którego rodzeństwo jest wychowankiem danego przedszkola - 30 pkt.

3)dziecko rodzica pracującego lub uczącego się, który samotnie je wychowuje bądź dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym/ wieczorowym – 20

4)dziecko z rodziny o specyficznych potrzebach społecznych – 10 pkt.

 

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA SPEŁNIANIA KRYTERIÓW

1. Dokumenty poświadczające spełnianie kryteriów powinny być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego

2.Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.

3.Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składnie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

4.Rodzic może skorzystać z formularzy dokumentów, które dostępne są w każdym przedszkolu, na stronach internetowych Urzędu Miasta Ełku oraz przedszkoli.

5.Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów:

1)oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

2)orzeczenie o potrzebnie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127,poz. 721 z późn. zm.);

3)prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu rodzica;

4)dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866);

5)oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

6)deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu rodzeństwa dziecka, które objęte jest postępowaniem rekrutacyjnym;

7)oświadczenie wnioskodawców potwierdzające spełnianie kryterium o specyficznych potrzebach społecznych rodziny i dziecka.

6.Dane osobowe dziecka, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.

7.Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, są przechowywane w przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

KOMISJA REKRUTACYJNA

1.Skład komisji rekrutacyjnej:

1) dwóch nauczycieli przedszkola,

2) dwóch przedstawicieli rady rodziców przedszkola.

W pracach komisji, w roli obserwatora może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego.


2.
Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) przeprowadzenie postęrekrutacyjnego do przedszkoli,

2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,

3) podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

4) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

5) sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego.

 

3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego  przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

 

4.Listy sporządzone przez Komisję Rekrutacyjną podane są do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich w siedzibie przedszkola zawierają:

1) imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,

2) imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych uszeregowane w kolejności alfabetycznej, najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz informację o liczbie wolnych miejsc,

3) adnotację: data podania do publicznej wiadomości list opatrzona podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

5.Do zadań przewodniczącego komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)prowadzenie prac komisji z uwzględnieniem terminów określonych wi harmonogramie rekrutacji,|
2)
sporządzenie na piśmie, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka uzasadnienia, które zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała go do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

UPRAWNIENIA RODZICÓW

 

1.Rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

2.Rodzic dziecka może, po uzyskaniu uzasadnienia, wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Powyższe zasady mają zastosowanie w procesie rekrutacji na rok szkolny 2014/2015.