czwartek, wrzesień 29, 2016

                                                                                                       Aktualizacja: środa, 28.09.2016 r.

logo

REKRUTACJA

DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIASTO EŁK

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZASADY

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572  z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zasady rekrutacji mają zastosowanie do:

1) publicznych przedszkoli

2) publicznych przedszkoli z oddziałami integracyjnymi

3) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

2. Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmuje się w pierwszej kolejności kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miasta Ełku.

3. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałóww szkołach podstawowych przeprowadza się, co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w tych placówkach.

4. Zasady rekrutacji na obszarze Gminy Miasta Ełku oraz formularze dokumentów z nimi związanych, są udostępnione w przedszkolach publicznych i szkołach podstawowych oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta.

5. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

1) do przedszkoli - dzieci 3-4-5 letnie (urodzone w latach 2012-2010),

2) do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - dzieci 5 letniew 2010 roku).

6. Ilekroć w dalszej części zasad jest mowa o:

1) organie prowadzącym – rozumie się przez to Gminę Miasto Ełk,

2) przedszkolu – rozumie się przez to przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Miasto Ełk,

3) oddziale przedszkolnym – rozumie się przez to oddział przedszkolnyw szkole podstawowej,

4) dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora danego publicznego przedszkola lub danej szkoły podstawowej,

5) rodzicu – rozumie się przez to rodziców lub opiekunów prawnych,

6) podstawie programowej – rozumie się przez to bezpłatną , pięciogodzinną podstawę programową realizowaną w przedszkolach w Ełku od godz. 8:00 do godz. 13:00.

7. W ramach postępowania Prezydent Miasta określa:

1) kryteria, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego;

2) liczbę punktów każdemu z kryteriów,

3) dokumenty niezbędnych do potwierdzenia kryteriów.

8. W ramach postępowania rekrutacyjnego Dyrektor:

a) w porozumieniu z organem prowadzącym ustala terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów i terminy postępowania uzupełniającego.

b) powołuje komisję rekrutacyjną i jej przewodniczącego,

c) rozpatruje odwołania od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej.,

d) informuje Prezydenta Miasta Ełku o nieprzyjęciu do przedszkola/oddziału przedszkolnego dziecka zamieszkałego na obszarze Gminy Miasta Ełku.

9. Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia.

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECI W KOLEJNYCH LATACH SZKOLNYCH

 1. Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do przedszkoli składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016 w przedszkolach, do których uczęszczają ich dzieci w terminie wskazanym w harmonogramie. 

2.Dzieci, których rodzice złożyli deklaracje w terminie określonym w harmonogramie, mają zagwarantowane miejsca w przedszkolach, do których uczęszczają.

 

PROCEDURA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA / ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata, złożony do dyrektora wybranego przedszkola / szkoły podstawowej.

2. Wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego, może być złożony do nie więcej, niż trzech wybranych  placówek. 

3. We wszystkich wnioskach składanych do wybranych przedszkoli/szkół należy podawać taką samą kolejność placówek, tzn. w porządku najbardziej do najmniej preferowanego przedszkola/szkoły.

4. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miasta Ełku, niż liczba wolnych miejsc, zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

5. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone etapami i zakończone przyjęciem kandydatów:

1) I etap postępowania – wg kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty,

2) II etap postępowaniawg kryteriów określonych przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym,

3) III etap - postępowanie uzupełniające rekrutację do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole/szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się kolejne etapy postępowania rekrutacyjnego.

7. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne. Do postępowania uzupełniającego przepisy o rekrutacji stosuje się odpowiednio.

8. Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, tj. w dniu 01 września 2015 roku przedszkole/szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, na miejsca te mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Miasta Ełku. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

9. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

10. W celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych, rodzic dziecka może przekazać dyrektorowi uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, diecie i rozwoju dziecka.

 

KRYTERIA NABORU

1. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci, które potrzebują szczególnego wsparcia wg kryteriów określonych w ustawie o systemie oświaty. Kryteria są brane pod uwagę łącznie i mają jednakową wartość – 20 punktów każde:

1) wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci);

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą

2. Na pozostałe miejsca, na kolejnych etapach rekrutacji, kandydaci będą przyjmowani zgodnie z kryteriami określonymi przez Prezydenta Miasta, które uwzględniają zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Kryteria są brane pod uwagę łącznie i mają ustaloną wartość punktową, odrębnie dla każdego z nich:

1) dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym/ wieczorowym – 40 pkt;                                                                                      

2) Inne specyficzne potrzeby dziecka i środowiska rodzinnego wskazane przez wnioskodawcę, np. sytuacja losowa i rodzinna, potrzeby rozwojowe dziecka, itp. – 30 pkt;

3) Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru – 20 pkt;

4) dziecko korzystające z pełnej oferty przedszkola (t.j. 3 godziny i więcej ponad czas realizacji podstawy programowej) – 10                           

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA SPEŁNIANIA KRYTERIÓW

1. Dokumenty poświadczające spełnianie kryteriów powinny być składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego

2. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.

3. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składnie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

4. Rodzic może skorzystać z formularzy dokumentów, które dostępne są w każdym przedszkolu, szkole podstawowej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta.

5. Dokumenty potwierdzają spełnianie kryteriów:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127,poz. 721 z późn. zm.);

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu rodzica

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866);

5)oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

6) deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu rodzeństwa dziecka, które objęte jest postępowaniem rekrutacyjnym;

7) oświadczenie wnioskodawców potwierdzające spełnianie kryterium inne specyficzne potrzeby społeczne dziecka i środowiska rodzinnego.

 6. Dane osobowe dziecka, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.

 7. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, są przechowywane w przedszkolu/szkole podstawowej, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

KOMISJA REKRUTACYJNA

 1. Skład komisji rekrutacyjnej:

1)dwóch nauczycieli przedszkola/szkoły podstawowej,

2) dwóch przedstawicieli rady rodziców przedszkola/szkoły podstawowej,

3) w pracach komisji, w roli obserwatora może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego.

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego,

2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego,

3) podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 

4) usalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, 

5)sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego.

3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego  przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

4. Listy sporządzone przez Komisję Rekrutacyjną podane są do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich w siedzibie przedszkola/szkoły podstawowej i zawierają:

1) imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,

2) imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w kolejności alfabetycznej, najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz informację o liczbie wolnych miejsc,

3) adnotację: data podania do publicznej wiadomości list opatrzona podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

5. Do zadań przewodniczącego komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) prowadzenie prac komisji z uwzględnieniem terminów określonych w ustawie i harmonogramie rekrutacji,

2) sporządzenie na piśmie, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka uzasadnienia, które zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała go do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 
UPRAWNIENIA RODZICÓW

1.Rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola/oddziałuw szkole podstawowej.

2.Rodzic dziecka może, po uzyskaniu uzasadnienia, wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Powyższe zasady mają zastosowanie w procesie rekrutacji na rok szkolny 2015/2016.

 

ła: Urszula Dobrowolska

Stan na dzień 27-01-2015r.